Sylwetka absolwenta SMS Żory

Nasz uczeń:

 • jest prawdomówny,
 • potrafi rozróżniać dobro od zła,
 • szanuje i nie zabiera cudzej własności,
 • jest asertywny w przeciwstawianiu się kłamstwu, obmowie, nakłanianiu do uzależnień i złych czynów,
 • potrafi zachować się kulturalnie w rożnych sytuacjach,
 • rkazuje szacunek starszym i stara się nieść pomoc potrzebującym,
 • kartki1rozumie, że ludzie niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego i wyznania mają swoje prawa i obowiązki; szanuje wszystkich,
 • pokonuje własne słabości,
 • rozważnie dobiera przyjaciół,
 • potrafi właściwie odbierać, selekcjonować i wykorzystywać media publiczne oraz informacje multimedialne,
 • wie, jak należy naprawić wyrządzoną szkodę.
 • ma nawyk dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • stosuje zasady zdrowego stylu życia.
 • umie tworzyć dobre relacje z rówieśnikami, współpracować w grupie,
 • potrafi zagospodarować ciekawie i z pożytkiem dla zdrowia swój czas wolny.
 • pięknie posługuje się językiem polskim,
 • docenia wartość rodziny.
 • posiada wiedzę o swoim mieście, regionie,
 • jest dumny z bycia Polakiem, charakteryzuje go patriotyzm,
 • ma świadomość, że należy do Europy, potrafi komunikować się w języku angielskim oraz drugim językiem obcym.

Uczeń po ukończeniu klasy III powinien:

 • mieć poczucie własnej wartości i dokonywać obiektywnej samooceny,
 • być otwartym i ciekawym świata,
 • dobrze znać najbliższe otoczenie,
 • samodzielnie i twórczo myśleć - posiadać właściwą hierarchię wartości,
 • być samodzielnym i dbać o swój wygląd zewnętrzny,
 • poprawnie posługiwać się językiem polskim,
 • znać zwroty grzecznościowe i stosować je w odpowiednich sytuacjach,
 • być wrażliwym na piękno przyrody, szanować ją i chronić,
 • wykorzystywać różne źródła wiedzy do rozwiązywania problemów,
 • być chętnym do podejmowania działań i współpracy w zespole,
 • być aktywnym i odpowiedzialnym w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • potrafić zorganizować swoje miejsce pracy, pozostawić porządek po jej zakończeniu,
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy,
 • być odpowiedzialnym za swoje czyny - przestrzegać praw i obowiązków ucznia troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych, panować nad własnymi emocjami,
 • być asertywnym i rozwiązywać konflikty bez agresji,
 • być koleżeńskim, wykazywać inicjatywę w nauce i zabawie,
 • aktywnie współuczestniczyć w życiu klasy, grupy, rodziny, społeczności lokalne,
 • być tolerancyjnym - szanować innych bez względu na ich odmienność (rasa, wyznanie, niepełnosprawność)