Zasady rekrutacji 2015/2016

Ogólne zasady rekrutacji do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żorach w roku szkolnym 2016/2017

Uczeń zostaje wpisany na listę przyjętych SMS Żory po:

- złożeniu podania o przyjęcie dziecka - rodzice zobowiązani są do podania wszystkich informacji o dziecku, niezbędnych do organizacji edukacji ucznia np. szczególne uzdolnienia, potrzeby, dysfunkcje, informacje o tzw. gotowości szkolnej, opinie PPP itp. zawarte w podaniu,

- zawarciu przez rodziców (opiekunów prawnych) umowy kształcenia ze Szkołą,

- wniesieniu opłaty wpisowej - chyba, że aktualna oferta stanowi inaczej. O szczegóły prosimy dopytywać w sekretariacie szkoły,

 - spełnieniu zasad rekrutacji wynikających z właściwego zarządzenia Śląskiego Kuratora Oświaty,

- spełnieniu dodatkowych wymagań wynikających z: rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi przeprowadzonymi przez dyrekcję szkoły; testu sprawnościowego dziecka; oceny zachowania dziecka w grupie rówieśniczej (kwiecień 2016),

- pozytywnym przejściu badań wykonanych przez lekarza orzekającego w sporcie (kwiecień 2016).